Jos de Mul. Implicaties van Parsons' theorie van de esthetische ontwikkeling voor de kunstzinnige vorming. Lezing in het kader van het door het Landelijk Ondersteuningsinstituut Kunstzinnige vorming en het Instituut voor Leerplanontwikkeling georganiseerde symposium Over de kwaliteit van de kunstzinnige vorming in het basisonderwijs, Lelystad 28 maart 1990.

Jos de Mul. Schelling en het onvoltooide project van de Romantiek. Lezing in het kader van het Studium Generale programma Geschiedenis van de esthetica, Rotterdam 7 mei 1990; herhaald te Rotterdam op 29 april 1991.

Jos de Mul. Dichter na de dood van God. Over de autonome poëzie van Kouwenaar. Lezing in het kader van de lezingencyclus In bezield verband, georganiseerd door de Thomas Moore Academie en de Faculteit der Wijsbegeerte van de Katholieke Universiteit te Nijmegen, 30 oktober 1990; herhaald in het kader van dezelfde cyclus in Utrecht, 5 maart 1991 en Breda, 19 maart 1991. 

De tekst van de lezing is gepubliceerd als: Jos de Mul, Dichter na de dood van God. In: Wiel Kusters (red.) ‘In een bezield verband’. Nederlandse dichters op zoek naar zin. Baarn: Gooi en Sticht, 1991, 264-286.

Jos de Mul. De dubbele terugkeer van de mimesis. Lezing ter gelegenheid van de opening van een tentoonstelling van oud studenten van de Kunstacademie Arnhem, Arnhem 1 maart 1991; herhaald in een gastcollege voor de Kunstacademie, Arnhem, 19 januari 1993.

Jos de Mul. Hoe willend is de mens? Lezing in het kader van de conferentie De wil: tussen verbeelding en realisatie, Internationale School voor Wijsbegeerte, Leusden, 23 maart 1991.

Jos de Mul. Het romantische verlangen. Drie lezingen op de door de Internationale School voor Wijsbegeerte georganiseerde conferentie naar aanleiding van Het romantische verlangen in (post)moderne kunst en filosofie, Leusden, 31 augustus - 1 september 1991.

Jos de Mul. Voorbij goed en kwaad? Lezing in het kader van de gelijknamige thema-avond in de door Stichting Maldoror georganiseerde lezingen/theater/film cyclus De Kapel III, Den Haag, 4 september 1991; erhaald in het kader van het wijsgerig colloquium van de vakgroep Algemene Pedagogiek van de Katholieke Universiteit, Nijmegen, 4 oktober 1991.

Jos de Mul. Het einde van de kunst?, lezing in het kader van het Studium Generale programma Het Einde, Rotterdam, 28 oktober 1991; herhaald op een studiedag van de Rotterdamse Kunststichting, Rotterdam, 28 februari 1992.

Jos de Mul. De God van Godard. Over Je vous salue Marie, lezing in het kader van de lezingencyclus Zin in beeld. Identiteit en zingeving in hedendaagse films, Amsterdam, 10 maart 1992; herhaald in het kader van dezelfde cyclus in Tilburg, 31 maart 1992; Zwolle, 19 november 1992; Haarlem, 2 december 1992.

Jos de Mul. Futurisme en modernisme, lezing in het kader van het Studium Generale programma Kunst en Technologie, Technische Universiteit Delft, 10 november 1992.

Jos de Mul. Multitasking. Keynote lecture at the International Conference on New Millennium Learners (OECD / Flemish Ministry of Education and Training). Brussels, September 22, 2009.

On the grand scale of worldwide changes that have occurred throughout the twentieth century the introduction and domestication of a range of new media is an important phenomenon. Telephone, radio, film, gramophone, television, walkman, audio and video recorders – all of these devices have come to be mundane elements of our everyday lifeworld. The advent of the personal computer can be labeled a new chapter in this history. The modern-day computer is an interactive multi-medium (also called a hyper-medium), which can simulate and merge each of the media mentioned before.

Nowadays, when we are on holiday we can call home from an internet café using Skype, simultaneously send a few digital holiday pictures, pass on some links with information on our holiday destination using the inbuilt chat box, and show in real-time the tan we’ve acquired via the web cam. All of this is aided by the fact that most personal computers and notebooks are now connected to the internet. Moreover, due to ongoing miniaturization the internet’s nodes become ever more mobile. Many vacationers don’t even have to go to an internet café anymore, since they can do all of the aforementioned things via their mobile phones or personal digital assistants (PDAs).

The development of mobile hypermedia has important social consequences. These days, users are connected to one another 24 hours a day. Now, a sense of sober-mindedness is never a bad thing in the world of new media. When we look at the data, for instance as regularly presented by the Dutch Social and Cultural Planning Bureau (the SCP), then on the surface things don’t appear to be all that bad in the Netherlands, compared to a country such as the United States – which always shows what’s in store for us, too. According to the SCP Dutch citizens spend an average of almost three hours on media use, which is slightly less than one third of their free time. Moreover, this number has stayed the almost same since 1975.

Jos de Mul. Do not disturb, lezing in het kader van het internationale symposium The topicality of Gadamer's Die Aktualität des Sch`nen, Centrum voor Filosofie en Kunst (Erasmus Universiteit), Rotterdam, 4 september 1993.

Jos de Mul. De domesticatie van het noodlot, lezing in het kader van de door de Thomas More Academie georganiseerde lezingencyclus Het lot in eigen hand? Speling en beheersing van het (nood)lot, Den Haag, 25 oktober 1993, Amsterdam, 1 november 1993, Utrecht, 8 maart 1994.

Jos de Mul. Ways of Knowing. Invited participant seminar organized by the Center of Theological Inquiry and the Institute of Advanced Study. Princeton, USA.

IAS Banner625

 

 

Jos de Mul. Vergankelijkheid. Lezing in het kader van het Studium Generale-programma Missing Link, Hogeschool voor de Kunsten Kampen, 23 februari 1994.

Jos de Mul. De ironie voorbij?, lezing op het door het Studium Generale van de Katholieke Universiteit Nijmegen georganiseerde congres Bezielde Kunst, Nijmegen, 12 maart 1994.

Jos de Mul. L’image postmoderne, voordracht en deelname aan een seminarie over beeldcultuur in het kader van het Unesco-participatieprogramma Projet de Recherche sur le rôle de l'image dans l' éducation aux XXième siècle, Katholieke Universiteit Leuven, 3 mei 1994.

Jos de Mul. Metamorfosen van de mimesis, lezing in het kader van het symposium De cultuur als Schijnvertoning, georganiseerd door de faculteitsverening Kunst en historische wetenschappen van de Erasmus Universiteit, Rotterdam, 17 mei 1994.

Jos de Mul. Representation and disavowal. Lezing op internationaal symposium Truth and Meaning in the Arts, gecorganiseerd door de British Society of Aesthetics, Oxford 2 september 1994.

Jos de Mul. De muze leert opnieuw schrijven. Virtuele reflecties op William Gibsons Neuromancer, lezing in het kader van het derde lustrum van de Faculteit der Wijsbegeerte, Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg, 8 november 1994.

Jos de Mul. De draadloze verbeelding, lezing ter gelegenheid van de presentatie van A.C. Zijderveld (red.), Kleine geschiedenis van de toekomst. 100 thesen over de westerse samenleving op weg naar de eenentwintigste eeuw. Rotterdam, 14 november 1994.

Jos de Mul. Herkennen of herschrijven? Lezing in het kader van het symposium Hebben wij een geschiedfilosofie nodig? ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het tijdschrift De uil van Minerva, UFSIA Antwerpen, 19 november 1994.

Jos de Mul. Homo Zappens. Lezing in het kader van het Studium Generale, Erasmus Universiteit Rotterdam, 23 maart 1995. 

Jos de Mul. Echo's van een laatste God. Lezing aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Utrecht, 16 mei 1995.

Hoe staat het eigenlijk met de sneuvelbereidheid van de hedendaagse kunstenaar?

In deze lezing  worden 'het einde van de kunst' en 'de dood van God' - twee thema's die de filosofie van de afgelopen eeuw voortdurend hebben bespookt - in hun onderlinge samenhang doordacht. Deze vraag heeft met de komst van de islam in het seculiere Europa een nieuwe actualiteit gekregen.

De Mul analyseert daartoe op diepgaande wijze de teksten die Hegel, Nietzsche, Freud en Heidegger aan deze beide thema's hebben gewijd en verheldert zijn betoog in een reeks verrassende interpretaties van kunstwerken van uiteenlopende signatuur. Zo komen onder meer de Metamorfosen van Ovidius, gedichten van Kouwenaar, schilderijen, foto's, sculpturen en video-installaties van Man Ray, Newman, Scholte en Viola, muzikale composities van Carter en een film van Godard ter sprake.

De Mul betoogt dat Hegels bespiegelingen over het einde van de kunst niet zozeer een nostalgische terugblik op de grootsheid van de klassieke kunst behelzen, maar vooruitwijzen naar de vele gestalten van de moderne kunst, zoals die van de niet-meer-schone, de niet-meer-figuratieve, de niet-meer-expressieve en de niet-meer-menselijke kunst. Aanknopend bij Nietzsches these dat het nog eeuwen zal duren voordat de mens zich de betekenis van de dood van God zal realiseren, argumenteert De Mul dat de kunst in de twintigste eeuw bij uitstek het medium is geweest waarin de schaduwen en echo's van de gedode God levend zijn gebleven. Het werk van bovengenoemde kunstenaars wordt uitgelegd als een reeks pogingen om voorbij het 'einde van de kunst' nieuwe, immanente vormen van transcendentie en spiritualiteit te bewerkstelligen.

Jos de Mul. Wireless imagination. Invited lecture at the Symposium Paradigms of Philosophizing, organized by the Russian Academy of Sciences, Moscow, August 12th, 1995.

Jos de Mul. Homo sapiens cyberneticus. Lezing tijdens het symposium Van kennis naar informatie: van informatie naar kennis ter gelegenheid van de opening van de Waleus Bibliotheek, Rijksuniversiteit Leiden. Leiden, 28 maart 1996.

Jos de Mul. Networked Identity. Keynote lecture in het kader van ISEA96 (International Symposium on Electronic Arts), Rotterdam, September 15 september 1996.

Jos de Mul. De digitalisering van de cultuur. Lezing in het kader van het lustrumsymposium De informatiemaatschappij en de multiculturele samenleving. Faculteit der Letteren, Katholieke Universiteit Brabant. Tilburg, 21 november 1996.

News

This website is currently under (re)construction

Publication March 28, 2024

Books by Jos de Mul

Search this website

Contact information